Praca
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 
* Uprzejmie informujemy, że CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PRG LINTER S.A.. tylko i wyłącznie na dany proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą zamieszczoną poniżej są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej, przy ul. Górniczej 5A, 21-010 Łęczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403897, NIP: 5050083002, REGON: 060389250; na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.
 
CV kandydatów nie opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PRG Linter S.A. z siedzibą w Łęcznej, przy ul. Górniczej 5A, 21-010 Łęczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403897, NIP: 5050083002, REGON: 060389250; na potrzeby obecnego / przyszłych procesów rekrutacji nie będą rozpatrywane.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. w procesie rekrutacji.Aplikacji nie odsyłamy.Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 
Z wyrazami szacunku
Zespół Rekrutacyjny
PRG LINTER S.A.